vrijdag 06-10-2017

Symposium 15 jaar patiëntenrechten: tijd voor
(r)evolutie.

Provinciehuis Vlaams Brabant

Provincieplein 1 Leuven.

Vertegenwoordigers vzw Bekkenbodemproblemen.be: Ludwina
Aarts, Dany Maes, Dora De Wilde

Om 13.00 werden we onthaald met een kopje koffie-thee of
iets fris.

Om 13.30 startte het symposium met een verwelkomingswoord
door de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Ilse Weeghmans

De getuigenis en
ervaring van Elke over haar rechten als patiënt: (lees haar verhaal via link)
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/boekjegetuigenissen_finaal2.pdf

Leerde ons dat dialoog belangrijk is voor je herstel.

Zo ondervond ze dat er een foute en verkeerde diagnose op de verslagen in “haar
moeizaam opgevraagde dossier” stonden.
Dit werd in een later stadium gecorrigeerd en verontschuldigingen werden
aangeboden, maar de emotionele schade is daardoor niet gecompenseerd.

Ze heeft gelukkig een ombudsdienst gevonden waar ze haar
ware verhaal kon doen

Wat Elke opmerkt:

·
Dat het statuut van ombudsdienst verbonden aan
een ziekenhuis of instelling (voor haar) twijfelachtig is.

·
Dat er dringend een gelijkwaardige behandeling
moet zijn tussen de actoren: zorginstelling –arts –psychiaters
-zorgverstrekkers en de patiënt zelf!

Minister Jo
Vandeurzen: Organisatie van het klachtrecht binnen de eerstelijns
gezondheidszorg

De Charter voor de patiëntenrechten is opgesteld door prof
medisch recht: Herman Nijs
De gezondheidszorg is versnipperd tussen Vlaamse en federale overheden en
bevoegdheden waarbij
de ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg trachten een kwaliteitsbeleid na
te streven.
Maar waar ook de patiënt de weg kwijtraakt om de juiste instantie te vinden.(zo
blijkt ook uit het verder verloop van de dag)
De nadruk in het pleidooi viel op de woorden: samenwerking – klachten beheren-
samen…

Susanne Op de
Beeck: Aanbevelingen wet patiëntenrechten.
In 2002 is de wet ontstaan.
Aanbevelingen werden gemaakt door middel van vragenlijsten en afname van enquêtes,
denkdagen werden georganiseerd, knelpunten werden aangehaald door de patiënt en
verenigingen.

Er is nog steeds weinig kennis over deze wet en slechts 1 op
5 weet van het bestaan af.
1 op 10 pt. is lid van patiëntenvereniging.

De bekendmaking van de wet is een rol voor alle
stakeholders. Waarbij anno 2017 vooral aandacht wordt besteed aan samenwerken
en informeren.

Enkele cijfers in beeld (na meerkeuzevragen en daarop
volgende stemronde door alle aanwezigen)

Een overduidelijke meerderheid van stemmen waren het eens
met volgende stellingen:

·
Alle zorgverleners moeten de patiëntenrechten
naleven

·
Welzijnswerkers moeten de patiëntenrechten
naleven

·
Pt. denkt niet in bevoegdheden en de stelling
dat: Vlaamse en federale overheid moeten samenwerkingsakkoorden afsluiten zodat
patiënten en clienten dezelfde rechten hebben

·
Recht op voorafgaande zorgplanning moet in de
wet opgenomen worden

·
Elke pt. heeft recht op tijd en een luisterend
oor van een zorgverlener om stil te staan bij zijn levensdoelen

·
Het recht op inzage in je dossier moet
afdwingbaar worden gemaakt

·
Een pt. moet thuis de verschillende
behandeloptie’s (met voor- en nadelen) kunnen nalezen, zodat de pt. een
weloverwogen keuze kan maken

·
Pt. moeten op voorhand geïnformeerd worden over
de basistarieven van elke zorgverlener

·
Positieve en negatieve ervaringen van pt. moeten
ingebed worden in een kwaliteitsbeleid (en zo leiden tot kwaliteitsverbetering)

·
Het klachtrecht moet regionaal georganiseerd
worden en met 1 toegangspoort

·
Als bemiddeling en/ of behandeling door andere
instanties faalt, moet er een volgende stap komen

Debat Klachtrecht met verschillende actoren uit de
gezondheidszorg

Het debat werd gemodereerd door Guy Tegenbos.
Het werd een mooi debat waarbij een brede waaier aan items aan bod kwam.
Door de enorme evolutie en technologie (denk maar aan elektronisch
patiëntendossier…) en het veranderende zorglandschap is er nood aan het
aanpassen van de wet patiëntenrechten.
Als pat. klachten hebben moet dit niet steeds gezien worden als aanklacht maar
kan dit bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Evaluatie van de klacht kan
leiden tot een betere zorg…

Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder zorgnet-ICURO

Hilde Deneyer (voorzitter overleg zelfstandige
zorgverstrekkers binnen de federale Vrije beroepen, algemeen directeur Vlaams
Apothekers Netwerk)

Pedro Facon (directeur Generaal Gezondheidszorg bij FOD
Volksgezondheid

Benoit Morres (adviseur patiëntenmateries, kabinet Maggie De
Block)

Caroline Verlinde (Adjunct kabinetschef Zorg, Jo Vandeurzen)

Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica)

Een uitgebreid verslag zal in de volgende nieuwsbrief van
het Vlaams Patiëntenplatform te lezen zijn.

Wat wij zeker
onthouden hebben is dat Peter Degadt volgende opmerking maakte:

Verzekeringsmaatschappijen zijn een grote problematiek in
het verwerkingsproces voor de patiënt als er medische schade is. De arts mag geen sorry zeggen, het is
zo opgedragen door de verzekeringsmaatschappij! Dit zorgt nog voor een heftig
debat heeft Peter Degadt verzekert!
Wij hebben ons kandidaat gesteld om hieraan deel te nemen.

Meer op volgende link: http://vlaamspatientenplatform.be/persberichten/persbericht-vpp-15-jaar-patientenrechten-tijd-voor-revolutie